Anasayfa - English
Salina


İyotlu Tuz
Unicef Raporu
Tuz Tebliğleri
Sodyumu azaltılmış tuz
Tekstilde Salina
Gümrük Tarife no.
Tuzun Mucizeleri
Her Devrin İlacı Tuz
Hava Durumu
Döviz Kurları 
 

767 GT 2000-29 TÜRK GIDA KODEKSİ YEMEKLİK TUZ TEBLİĞİ'NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ
767 GT 2001-11 TÜRK GIDA KODEKSİ YEMEKLİK TUZ TEBLİĞİ'NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ
767 GT 2004-25 TÜRK GIDA KODEKSİ SOFRA VE GIDA SANAYİİ TUZ TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2004/25)
767 GT 2004-44 TÜRK GIDA KODEKSİ SOFRA VE GIDA SANAYİİ TUZ TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2004/44 )
TEBLİĞ NO 99-8 TÜRK GIDA KODEKSİ-YEMEKLİK TUZ TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 99/8)
TEBLİĞ NO 99-8 D TÜRK GIDA KODEKSİ-YEMEKLİK TUZ TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ
YS-1615 Türk Gıda Kodeks Yemeklik Tuz Tebliği (Tebliğ No: 98/11)

 

Tebliğ Numarası : YS-1615
Türk Gıda Kodeks Yemeklik Tuz Tebliği (Tebliğ No: 98/11)
Kaynak : TARIM VE KÖY İŞLERİ BAKANLIĞI
Yürürlük Tarihi : 09-07-1998

Tüm Metin

METIN 1 -

MADDE 1 - AMAÇ

Bu Tebliğin amacı; gıda olarak tüketime uygun olan yemeklik tuzların tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretim, hazırlama, işleme, muhafaza, depolama, taşıma ve pazarlanmasını sağlamak üzere özelliklerini belirlemektir.

MADDE 2 - KAPSAM

Bu Tebliğ gıda olarak tüketime uygun olan yemeklik tuzları kapsar.

MADDE 3 - HUKUKİ DAYANAK

Bu Tebliğ, 24/6/1995 tarih ve 560 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesine göre hazırlanmıştır.

MADDE 4 - TANIMLAR

Bu Tebliğde adı geçen ürünlerin tanımları aşağıda verilmiştir:

a) Yemeklik Tuz: Ana maddesi sodyum klorür olan ham tuzdan insan tüketimine uygun nitelikte üretilen tuzlardır. Yemeklik tuzlar sofra tuzu ve gıda sanayiinde kullanılan tuzlar olmak üzere ikiye ayrılır.

Sofra Tuzu: Doğrudan tüketiciye sunulan, ince toz haline getirilmiş, iyotla zenginleştirilmiş, rafine edilmiş veya edilmemiş yemeklik tuzlardır.

Gıda Sanayiinde Kullanılan Tuzlar: Gıda sanayiinde kullanılan yemeklik tuzlardır.

b) Topaklanmayı Önleyici Maddeler: Gıda partiküllerinin birbirine yapışması eğilimini azaltan veya önleyen maddelerdir.

MADDE 5 - ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Bu Tebliğ kapsamındaki ürünlerin fiziksel ve kimyasal özellikleri aşağıda verilmiştir:

Yemeklik tuzlar beyaz renkte olmalı ve gözle görülen yabancı maddeler içermemelidir. Sofra tuzları homojen olmalı, tane büyüklüğü göz açıklığı 1000 um'lik elekten tamamı geçmeli, göz açıklığı 210 um'lik elekten geçen kısım en çok %20 olmalıdır.

Rutubet miktarı sofra tuzlarında kütlece en çok %0.5, gıda sanayiinde kullanılan tuzlarda ise en çok %2 olmalıdır.

Yemeklik tuzlarda sodyum klorür miktarı kuru madde de en az %97 olmalıdır.

Sofra tuzlarına 50-70 mg/kg oranında potasyum iyodür veya 25-40 mg/kg oranında potasyum iyodat katılması zorunlu, gıda sanayiinde kullanılan tuzlarda ise zorunlu değildir.

Sofra tuzları florid, demir gibi mineraller ve vitaminler ile zenginleştirilebilir.

MADDE 6 - KATKI MADDELERİ

Yemeklik tuzlarda kullanılan katkı maddelerine ait değerler Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin "Katkı Maddeleri" Bölümünde verilen değerlere uygun olmalıdır. Bunların dışında yemeklik tuzlara magnezyum oksit en çok 20 g/kg katılabilir.

MADDE 7 - BULAŞANLAR

Yemeklik tuzlarda bulaşanların miktarı Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin "Bulaşanlar" Bölümünde verilen değerlere uygun olmalıdır.

MADDE 8 - HİJYEN

Yemeklik tuzlar Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin "Hijyen" Bölümünde yer alan genel kurallara uygun olarak işlenmelidir.

MADDE 9 - AMBALAJLAMA, ETİKETLEME-İŞARETLEME

Yemeklik tuzların ambalajlanmasında Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin "Ambalajlama, Etiketleme-İşaretleme" Bölümüne uygun ambalaj materyalleri kullanılmalı ve etiketleme işlemi bu bölüme uygun yapılmalıdır. Ancak iyotla zenginleştirilmemiş tuzlarda son tüketim tarihinin belirtilmesi zorunlu değildir.

Gıda sanayiinde kullanılmak üzere üretilen tuzların etiket bilgisinde "gıda sanayii içindir" ifadesi ürün adıyla aynı yüzde yer almalıdır.

Sofra tuzlarının etiket bilgisinde, iyot içerdiğini bildiren bir ifade ürün adıyla aynı yüzde yer almalıdır.

Sofralık tuzlar ışığı geçirmeyecek ve özelliklerini bozmayacak ambalaj materyalleri ile ambalajlanmalıdır. Etiketinde "kuru ve ışıksız ortamda ağzı kapalı olarak muhafaza edilmelidir" ifadesi yer almalıdır.

Zenginleştirilmiş sofralık tuzlarda bu amaçla kullanılan maddelerin adı ve miktarı ...mg/100 gr olarak etiketinde belirtilmelidir.

MADDE 10 - TAŞIMA VE DEPOLAMA

Yemeklik tuzların taşınması ve depolanması sırasında Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin "Taşıma ve Depolama" Bölümünde yer alan genel kurallara uyulmalıdır.

MADDE 11 - NUMUNE ALMA VE ANALİZ YÖNTEMLERİ

Yemeklik tuzlardan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin "Numune Alma ve Analiz Yöntemleri" Bölümünde belirtilen kurallara uygun numune alınmalı ve uluslararası kabul görmüş analiz yöntemleri uygulanmalıdır.

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

MADDE 12 - TESCİL VE DENETİM

Yemeklik tuzları üreten ve satan işyerleri; tescil ve izin, ithalat işlemleri, kontrol ve denetim sırasında bu Tebliğ hükümlerine uymak zorundadır. Bu hükümlere uymayan işyerleri hakkında 24/6/1995 tarih ve 560 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklik yapan 3/11/1995 tarihli ve 4128 sayılı Kanun hükümlerine göre yasal işlem yapılır.

MADDE 13 - UYGULAMA VE DENETİM

Bu Tebliğe ait hükümler 3/11/1995 tarihli ve 4128 sayılı Kanun ve 24/6/1995 tarihli ve 560 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nca uygulanır.

GEÇİCİ MADDE 1 -

Halen faaliyet gösteren, bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünleri üreten ve satan işyerleri yayımı tarihinden itibaren 1 yıl içinde bu Tebliğ hükümlerine uymak zorundadır. Bu süre içinde gerekli düzenlemeleri yapmayan işyerleri ve satış yerlerinin faaliyetine izin verilmez. Bu işyerleri hakkında 24/6/1995 tarihli ve 560 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklik yapan 3/11/1995 tarihli ve 4128 sayılı Kanun hükümlerine göre yasal işlem yapılır.

MADDE 14 - YÜRÜRLÜK

Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 15 - YÜRÜTME

Bu Tebliği Tarım ve Köyişleri Bakanı ve Sağlık Bakanı yürütür.

Tebliğ Numarası : TEBLİĞ NO 99-8
TÜRK GIDA KODEKSİ-YEMEKLİK TUZ TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 99/8)
Kaynak : TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
Yürürlük Tarihi : 31-08-1999

Tüm Metin

MADDE 1 -

9/7/1998 tarihli ve 23397 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yemeklik Tuz Tebliği'nin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin sonuna yedinci ve sekizinci fıkra olarak aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

"Sofra tuzlarında sodyum klorür miktarı kuru maddede en az %98, gıda sanayii tuzlarında ise en az %97 olmalıdır."

"Yemeklik tuzlarda asitte çözünmeyen madde miktarı kütlece en çok %0.5 olmalıdır."

"Yemeklik tuzlarda suda çözünmeyen madde miktarı kütlece en çok %0.5 olmalıdır."

MADDE 2 -

Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin sonuna altıncı fıkra olarak aşağıdaki fıkra eklenmiş, aynı maddenin dördüncü fıkrasında yer alan "Sofralık tuzlar ışığı geçirmeyecek ve özelliklerini bozmayacak ambalaj materyalleri ile ambalajlanmalıdır." ifadesi yürürlükten kaldırılmıştır.

"Gıda sanayiinde kullanılmak üzere üretilen tuzlar en az 5 kg'lık ambalajlarda tüketime sunulmalıdır."

MADDE 3 -

Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 -

Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı ile Sağlık Bakanı yürütür.

Tebliğ Numarası : TEBLİĞ NO 99-8 D
TÜRK GIDA KODEKSİ-YEMEKLİK TUZ TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ
Kaynak : TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
Yürürlük Tarihi : 23-10-1999

Tüm Metin

MADDE 1 -

9/7/1998 tarihli ve 23397 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi-Yemeklik Tuz Tebliği'nin değişik 9 uncu maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Gıda sanayiinde kullanılmak üzere üretilen tuzlar en az 3 kg'lık ambalajlarda tüketime sunulmalıdır."

MADDE 2 -

Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 -

Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı ile Sağlık Bakanı yürütür.

Tebliğ Numarası : 767 GT 2000-29
TÜRK GIDA KODEKSİ YEMEKLİK TUZ TEBLİĞİ'NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ
Kaynak : TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
Yürürlük Tarihi : 15-08-2000

Tüm Metin

MADDE 1 -

9/7/1998 tarihli ve 23397 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yemeklik Tuz Tebliği'nin 31.08.1999 tarihli ve 23802 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan değişik 5'inci maddesi ikinci fıkrasında yer alan "Yemeklik tuzlar beyaz renkte olmalı ve gözle görülen yabancı maddeler içermemelidir" cümlesi "Yemeklik tuzlar beyaz renkte olmalıdır" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 -

Aynı Tebliğin değişik 5'inci maddesinin 4'üncü fıkrasında yer alan "Sofra tuzlarında sodyum klorür miktarı kuru maddede en az %98, gıda sanayii tuzlarında ise en az %97 olmalıdır" ifadesi "Sodyum klorür miktarı katkı maddeleri hariç olmak üzere sofra tuzlarında kuru maddede en az %98, gıda sanayii tuzlarında kuru maddede en az %97 olmalıdır" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 -

Aynı Tebliğe aşağıdaki özel hükümler maddesi ilave edilerek 12 nci maddeden sonra diğer maddeler buna göre teselsül ettirilmiştir.

"Özel hükümler "Madde 12- İyot tüketmemesi gereken kişiler için, ambalaj büyüklüğü 250 gr'ı geçmemek kaydı ile sofralık iyotsuz tuz üretimi yapılmalıdır.

Bu tuzların etiketi üzerinde, ürün adı ile aynı yüzde iyotsuz tuz ibaresi yer almalıdır."

GEÇİCİ MADDE 1 -

Halen faaliyet gösteren, bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünleri üreten ve satan işyerleri 1 yıl içinde bu Tebliğ hükümlerine uymak zorundadır.

MADDE 4 -

Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 -

Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı ile Sağlık Bakanı yürütür.


Tebliğ Numarası : 767 GT 2001-11
TÜRK GIDA KODEKSİ YEMEKLİK TUZ TEBLİĞİ'NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ
Kaynak : TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
Yürürlük Tarihi : 19-04-2001

Tüm Metin

METIN 1 -

MADDE 1 -

9/7/1998 tarihli ve 23397 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yemeklik Tuz Tebliği'nin 31/8/1999 tarihli ve 23802 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan değişik 5 inci maddesinin yedinci ve sekizinci fıkralarında yer alan ifadeler sırası ile aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

"Yemeklik tuzlarda asitte çözünmeyen madde miktarı, asitte çözünmeyen katkı maddeleri hariç olmak üzere kütlece en çok %0,5 olmalıdır."

"Yemeklik tuzlarda suda çözünmeyen madde miktarı, suda çözünmeyen katkı maddeleri hariç olmak üzere kütlece en çok %0,5 olmalıdır."

MADDE 2 - YÜRÜRLÜK

Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - YÜRÜTME

Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı ile Sağlık Bakanı yürütür.


Tebliğ Numarası : 767 GT 2004-25
TÜRK GIDA KODEKSİ SOFRA VE GIDA SANAYİİ TUZ TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2004/25)
Kaynak : TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VE SAĞLIK BAKANLIĞI
Yürürlük Tarihi : 07-06-2004

Tüm Metin

METIN 1 -

AMAÇ MADDE l - Bu Tebliğin amacı; gıda olarak tüketime uygun olan sofra ve gıda sanayii tuzunun tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretim, hazırlama, işleme, muhafaza, depolama, taşıma ve pazarlamasını sağlamak üzere bu ürünlerin özelliklerini belirlemektir.

MADDE 2 - KAPSAM

Bu Tebliğ, ambalajlı olarak insan tüketimine sunulan sofra ve gıda sanayii tuzunu kapsar.

MADDE 3 - HUKUKİ DAYANAK

- Bu Tebliğ, 16/11/1997 tarihli ve 23172 mükerrer sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği" ne göre hazırlanmıştır.

MADDE 4 - TANIMLAR

Bu Tebliğde geçen tanımlar aşağıda verilmiştir.

a) Tuz: Ana maddesi sodyum klorür olan ve ham tuzdan insan tüketimine uygun nitelikte üretilen üründür. Sofra tuzu ve gıda sanayii tuzu olmak üzere ikiye ayrılır.

- Sofra tuzu: Doğrudan tüketiciye sunulan, ince toz haline getirilmiş, iyotla zenginleştirilmiş, rafine edilmiş veya edilmemiş tuzdur.

- Gıda sanayii tuzu: Gıda sanayiinde kullanılan, iyot içermesi zorunlu olmayan tuzdur.

b) Yabancı madde : Tuz tanecikleri dışında her türlü organik ve inorganik maddelerdir.

MADDE 5 - ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Bu tebliğ kapsamındaki ürünlerin özellikleri aşağıda verilmiştir.

a) Tuz beyaz renkte olmalı ve yabancı madde içermemelidir. Sofra tuzu homojen olmalı, tane büyüklüğü; göz açıklığı 1000 ?m'lik elekten tamamı, 210 ?m'lik elekten ise en çok % 20 lik kısmı geçecek büyüklükte olmalıdır.

b) Rutubet miktarı sofra tuzunda kütlece en çok % 0.5 , gıda sanayii tuzunda ise en çok % 2 olmalıdır.

c) Sodyum klorür miktarı; katkı maddeleri hariç olmak üzere sofra tuzunda kuru maddede en az % 98, gıda sanayii tuzunda kuru maddede en az % 97 olmalıdır.

d) Sofra tuzuna 50-70 mg/kg oranında potasyum iyodür veya 25-40 mg/kg oranında potasyum iyodat katılması zorunludur. İyot eklenmesi gıda sanayii tuzunda zorunlu değildir.

e) Tuzda asitte çözünmeyen madde miktarı, asitte çözünmeyen katkı maddeleri hariç olmak üzere kütlece en çok % 0,5 olmalıdır.

f) Tuzda suda çözünmeyen madde miktarı, suda çözünmeyen katkı maddeleri hariç olmak üzere kütlece en çok % 0,5 olmalıdır.

g) İyot tüketmemesi gereken kişiler için iyotsuz tuz üretimi yapılabilir.

h) Gıda sanayii tuzu doğrudan tüketiciye sunulamaz.

MADDE 6 - KATKI MADDELERİ

Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünler "Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği” nin Gıda Katkı Maddeleri bölümünde yer alan hükümlere uygun olmalıdır. Bunların dışında tuza magnezyum oksit en çok 20 g/kg , iyot ilave edilen tuza sodyum tiosülfat en çok 1000 mg/kg katılabilir.

MADDE 7 - BULAŞANLAR

Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünler “Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği”nin Bulaşanlar bölümünde yer alan hükümlere uygun olmalıdır.

MADDE 8 - HİJYEN

Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünler “Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği”nin Gıda Hijyeni bölümünde yer alan genel kurallara uygun olarak üretilmelidir.

MADDE 9 - AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME-İŞARETLEME

Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin ambalajlanması ve işaretlenmesi "Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'nin Ambalajlama ve Etiketleme-İşaretleme bölümünde yer alan hükümlere uygun olmalıdır.

Buna ek olarak aşağıdaki bilgiler de etikette bulunmalıdır:

a) İyotlu tuzda, Ek'te yer alan sembol kolay görünen boyutta ve ürün adı ile aynı yüzde bulunmalıdır.

b) "Türk Gıda Kodeksi - Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliğ”nin 7 inci maddesinin (e) bendinin 5 inci fıkrası dikkate alınmaksızın, iyot ilave edilen tuzun etiketinde son tüketim tarihi belirtilmelidir.

c) İyot ilave edilmeyen tuzlarda son tüketim tarihinin belirtilmesi zorunlu değildir.

d) İyot ilave edilen tuzda iyot kaybını engelleyecek ambalaj materyali kullanılmalıdır.

e) İyot tüketmemesi gereken kişiler için üretilen iyotsuz sofra tuzunda ambalaj büyüklüğü 250gr'ı geçemez. Etiket üzerinde, ambalajla kontrast teşkil edecek renkte ürün adı olarak "iyotsuz sofra tuzu" ifadesi yer almalıdır.

f) Sofra tuzunda;

1) Ürün adı “ iyotlu sofra tuzu” olarak belirtilmelidir.

2) Etiketinde kullanım bilgisi olarak "serin, kuru ve ışıksız ortamda ağzı kapalı olarak muhafaza edilmelidir" ifadesi yer almalıdır.

3) Net ambalaj miktarları 125g - 250g - 500g - 750g - 1000g -1500g olmalıdır.

g) Gıda sanayii tuzunda;

1) Etiket üzerinde "Gıda sanayii için üretilmiştir.” ifadesi ürün adıyla birlikte ve ambalajla kontrast teşkil edecek renkte yer almalıdır.

2) İyot ilave edilip edilmediği etiket üzerinde belirtilmelidir.

3) Net ambalaj miktarı en az 10 kg olmalıdır.

MADDE 10 - TAŞIMA VE DEPOLAMA

Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin taşınması ve depolanmasında "Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'nin Taşıma ve Depolama bölümündeki kurallara uyulmalıdır.

MADDE 11 - NUMUNE ALMA VE ANALİZ METOTLARI

Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerden, üretim hattından ve muhafaza deposundan numune alınmasında "Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği"nin Numune Alma ve Analiz Metotları bölümündeki kurallara uyulmalıdır. Numune uluslararası kabul görmüş metotlara göre analiz edilmelidir.

MADDE 12 - TESCİL VE DENETİM

Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünleri üreten ve satan işyerleri; tescil ve izin, ithalat işlemleri, kontrol ve denetim sırasında bu Tebliğ hükümlerine uymak zorundadır. Bu hükümlere uymayan işyerleri hakkında 560 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre yasal işlem yapılır.

MADDE 13 - YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN MEVZUAT

9/07/1998 tarihli ve 23397 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Türk Gıda Kodeksi -Yemeklik Tuz Tebliği" yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 14 - DENETİM

Bu Tebliğde yer alan hükümlerin uygulanması ile ilgili denetim, 560 sayılı "Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname"ye göre Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından yerine getirilir.

“Geçici Madde l - Halen faaliyet gösteren ve bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünleri üreten ve satan işyerleri 6 ay içinde Tebliğ hükümlerine uymak zorundadır. Üretici firmalar Tebliğ yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde ambalaj stoklarını ilgili Bakanlıklara bildirmek zorundadır. Bu süre içinde gerekli düzenlemeleri yapmayan söz konusu üretim yerlerinin faaliyetine izin verilmez. Bu sürenin sonunda söz konusu üretim yerleri ile Tebliğ hükümlerine uymayan ürünleri satan işyerleri hakkında 560 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre yasal işlem yapılır.

MADDE 15 - YÜRÜRLÜK

Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 16 - YÜRÜTME

Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köy İşleri Bakanı ile Sağlık Bakanı yürütür.


Tebliğ Numarası : 767 GT 2004-44
TÜRK GIDA KODEKSİ SOFRA VE GIDA SANAYİİ TUZ TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2004/44 )
Kaynak : TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
Yürürlük Tarihi : 13-01-2005

Tüm Metin

MADDE 2 - KAPSAM

Bu Tebliğ, ambalajlı olarak insan tüketimine sunulan sofra ve gıda sanayii tuzunu kapsar.

MADDE 3 - HUKUKİ DAYANAK

Bu Tebliğ, 16/11/1997 tarihli ve 23172 mükerrer sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği" ne göre hazırlanmıştır.

MADDE 4 - TANIMLAR

Bu Tebliğde geçen tanımlar aşağıda verilmiştir.

a)Tuz: Ana maddesi sodyum klorür olan ve ham tuzdan insan tüketimine uygun nitelikte üretilen üründür. Sofra tuzu ve gıda sanayii tuzu olmak üzere ikiye ayrılır;

-Sofra tuzu: Doğrudan tüketiciye sunulan, ince toz haline getirilmiş, iyotla zenginleştirilmiş, rafine edilmiş veya edilmemiş tuzdur.

-Gıda sanayii tuzu: Gıda sanayiinde kullanılan, iyot içermesi zorunlu olmayan tuzdur.

b)Yabancı madde : Tuz tanecikleri dışında her türlü organik ve inorganik maddelerdir.

MADDE 5 - ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Bu tebliğ kapsamındaki ürünlerin özellikleri aşağıda verilmiştir.

a) Tuz beyaz renkte olmalı ve yabancı madde içermemelidir. Sofra tuzu homojen olmalı, tane büyüklüğü; göz açıklığı 1000 ()m'lik elekten tamamı, 210 ()m'lik elekten ise en çok %20 lik kısmı geçecek büyüklükte olmalıdır.

b) Rutubet miktarı sofra tuzunda kütlece en çok %0.5 , gıda sanayii tuzunda ise en çok %2 olmalıdır.

c) Sodyum klorür miktarı; katkı maddeleri hariç olmak üzere sofra tuzunda kuru maddede en az %98, gıda sanayii tuzunda kuru maddede en az %97 olmalıdır.

d) Sofra tuzuna 50-70 mg/kg oranında potasyum iyodür veya 25-40 mg/kg oranında potasyum iyodat katılması zorunludur. İyot eklenmesi gıda sanayii tuzunda zorunlu değildir.

e) Tuzda asitte çözünmeyen madde miktarı, asitte çözünmeyen katkı maddeleri hariç olmak üzere kütlece en çok %0,5 olmalıdır.

f) Tuzda suda çözünmeyen madde miktarı, suda çözünmeyen katkı maddeleri hariç olmak üzere kütlece en çok %0,5 olmalıdır.

g) İyot tüketmemesi gereken kişiler için iyotsuz tuz üretimi yapılabilir.

h) Gıda sanayii tuzu doğrudan tüketiciye sunulamaz.

MADDE 6 - KATKI MADDELERİ

Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünler "Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği" nin Gıda Katkı Maddeleri bölümünde yer alan hükümlere uygun olmalıdır. Bunların dışında tuza magnezyum oksit en çok 20 g/kg , iyot ilave edilen tuza sodyum tiosülfat en çok 1000 mg/kg katılabilir.

MADDE 7 - BULAŞANLAR

Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünler "Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği"nin Bulaşanlar bölümünde yer alan hükümlere uygun olmalıdır.

MADDE 8 - HİJYEN

Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünler "Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği"nin Gıda Hijyeni bölümünde yer alan genel kurallara uygun olarak üretilmelidir.

MADDE 9 - AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME-İŞARETLEME

Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin ambalajlanması ve işaretlenmesi "Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'nin Ambalajlama ve Etiketleme-İşaretleme bölümünde yer alan hükümlere uygun olmalıdır.

Buna ek olarak aşağıdaki bilgiler de etikette bulunmalıdır:

a) İyotlu tuzda, Ek'te yer alan sembol kolay görünen boyutta ve ürün adı ile aynı yüzde bulunmalıdır.

b) "Türk Gıda Kodeksi - Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliğ"nin 7 nci maddesinin (e) bendinin 5 inci fıkrası dikkate alınmaksızın, iyot ilave edilen tuzun etiketinde son tüketim tarihi belirtilmelidir.

c) İyot ilave edilmeyen tuzlarda son tüketim tarihinin belirtilmesi zorunlu değildir.

d) İyot ilave edilen tuzda iyot kaybını engelleyecek ambalaj materyali kullanılmalıdır.

e) İyot tüketmemesi gereken kişiler için üretilen iyotsuz sofra tuzunda ambalaj büyüklüğü 250gr'ı geçemez. Etiket üzerinde, ambalajla kontrast teşkil edecek renkte ürün adı olarak "iyotsuz sofra tuzu" ifadesi yer almalıdır.

f) Sofra tuzunda;

1) Ürün adı "iyotlu sofra tuzu" olarak belirtilmelidir.

2) Etiketinde kullanım bilgisi olarak "serin, kuru ve ışıksız ortamda ağzı kapalı olarak muhafaza edilmelidir"

ifadesi yer almalıdır.

3) Net ambalaj miktarları 125g - 250g - 500g - 750g - 1000g -1500g olmalıdır.

g) Gıda sanayii tuzunda;

1) Etiket üzerinde "Gıda sanayii için üretilmiştir." ifadesi ürün adıyla birlikte ve ambalajla kontrast teşkil edecek renkte yer almalıdır.

2) İyot ilave edilip edilmediği etiket üzerinde belirtilmelidir.

3) Net ambalaj miktarı en az 10 kg olmalıdır.

MADDE 10 - TAŞIMA VE DEPOLAMA

Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin taşınması ve depolanmasında "Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'nin Taşıma ve Depolama bölümündeki kurallara uyulmalıdır.

MADDE 11 - NUMUNE ALMA VE ANALİZ METOTLARI

Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerden, üretim hattından ve muhafaza deposundan numune alınmasında "Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği"nin Numune Alma ve Analiz Metotları bölümündeki kurallara uyulmalıdır. Numune uluslararası kabul görmüş metotlara göre analiz edilmelidir.

MADDE 12 - TESCİL VE DENETİM

Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünleri üreten ve satan işyerleri; tescil ve izin, ithalat işlemleri, kontrol ve denetim sırasında bu Tebliğ hükümlerine uymak zorundadır. Bu hükümlere uymayan işyerleri hakkında 27/5/2004 tarihli 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun hükümlerine göre yasal işlem yapılır.

MADDE 13 - DENETİM

Bu Tebliğde yer alan hükümlerin uygulanması ile ilgili denetim, 5179 sayılı Gıdaların Üretimi,Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun'a göre Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından yerine getirilir.

MADDE 14 - YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN MEVZUAT

7/06/2004 tarihli ve 25485 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Türk Gıda Kodeksi Sofra ve Gıda Sanayi Yemeklik Tuz Tebliği (Tebliğ No: 2004/25)" yürürlükten kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADDE l- Halen faaliyet gösteren ve bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünleri üreten ve satan işyerleri 30/1/2005 tarihine kadar Tebliğ hükümlerine uymak zorundadır. Bu süreye kadar gerekli düzenlemeleri yapmayan söz konusu üretim yerlerinin faaliyetine izin verilmez. Bu sürenin sonunda söz konusu üretim yerleri ile Tebliğ hükümlerine uymayan ürünleri satan işyerleri hakkında 5179 sayılı Gıdaların Üretimi,Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun'a göre yasal işlem yapılır.

MADDE 15 - YÜRÜRLÜK

Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 16 - YÜRÜTME

Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

 

 
     
Net Solutions